Wyniki naboru na rok szkolny 2021/2022

| Opublikowane w: Aktualności
Wyniki naboru na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna publikacji list kandydatów do przedszkola:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola nr 3 w Chojnicach w roku szkolnym 2021/2022 zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374
z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXIX/333/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20  lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w  publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

 

W przedszkolu jest miejsce dla 125 dzieci, w tym:

  • 63 dzieci, które aktualnie uczęszczają do Przedszkola nr 3 i wszystkie złożyły deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w  przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko
  • dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, dlatego też zakwalifikowane do przyjęcia zostały wszystkie dzieci z rocznika 2015, tj.  14 wniosków
  • w postępowaniu rekrutacyjnym przyjęto 48 dzieci z roczników 2016 - 2018

 

Uwaga!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu do 29 kwietnia 2021 r., wypełniony i podpisany druk/mail proszę przesyłać na adres przedszkoletrojka@onet.pl.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z  miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania tutaj

 

Listy dzieci przyjętych tutaj

Listy dzieci nieprzyjętych tutaj