Plan pracy Rady Rodziców

Lp.

Treść zagadnienia

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

1

Organizacja zebrań grupowych (oddziałowych) i wybór przedstawicieli rad klasowych (oddziałowych)

Wychowawcy grup przedszkolnych

Wrzesień

 

2

Organizacja zebrania Rady Rodziców

Wicedyrektor ds. przedszkola

Wrzesień

 

3

  • Wybór organów wewnętrznych Rady Rodziców

Rada Rodziców

Wrzesień

 

4

  • Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców
  • Zatwierdzenie Regulaminy Finansowego Rady Rodziców
  • Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
  • Zatwierdzenie Planu Finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców

Październik

 

5

Współudział Rady Rodziców w realizacji zadań wychowawczych:

-      współpraca z dyrekcją przedszkola, pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami

Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców

W systemie ciągłym, według potrzeb

 

6

Współudział w kultywowaniu tradycji zwyczajów ceremoniału przedszkolnego poprzez organizowanie stałych imprez w przedszkolu:

-   rozpoczęcie roku szkolnego,

-   pasowanie na przedszkolaka

-   Dzień Edukacji Narodowej,

-   Mikołajki,

-   bal karnawałowy dla dzieci,

-   Dzień Babci i Dziadka,

-   Dzień Dziecka

-   zakończenie roku szkolnego

Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców, Rodzice, Wychowawcy klas, Zarząd Rady Rodziców

Według planu  pracy przedszkola zgodnie z planem i kalendarzem imprez

 

7

Współpraca w realizacji zadań dydaktycznych:

-   współpraca z nauczycielami i wychowawcami w podnoszeniu wyników nauczania

-   pomoc w organizacji wycieczek związanych z realizacją programów nauczania

-   pomoc w wykrywaniu i usuwaniu niepowodzeń przedszkolnych

Wychowawcy grup (Oddziałowe) Rady Rodziców

W systemie ciągłym

 

8

Współudział w realizacji zadań opiekuńczych:

-   dofinansowanie wyjazdów dzieci

Zarząd Rady Rodziców, dyrekcja przedszkola

Według potrzeb

 

9

Współpraca rodziców w realizacji celów kierunkowych wynikających z Programu pracy przedszkola

-   dofinansowanie i pomoc w organizacji konkursów

-   podnoszenie estetyki przedszkola

Zarząd Rady Rodziców,

Realizacja zadań w trakcie roku szkolnego i według potrzeb

 

10

Działalność finansowa Rady Rodziców

-   pozyskiwanie środków finansowych,

-   organizacja paczek świątecznych,

-   zakup słodyczy z okazji różnych uroczystości,

-   zakup książek i nagród rzeczowych,

-   dofinansowanie wycieczek grupowych , uroczystości okolicznościowych oraz biletów wstępu do kina i teatru

-   zakup pomocy dydaktycznych

Zarząd Rady Rodziców, grupowe(Oddziałowe) Rady Rodziców

Realizacja zadań w trakcie roku szkolnego i według potrzeb

 

11

Współudział w finansowaniu pilnych zakupów dla przedszkola

Dyrekcja przedszkola Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców

Według potrzeb

 

12

Organizacja zebrań Rady Rodziców i w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z Dyrekcją przedszkola w rozwiązywaniu problemów  przedszkola

Dyrekcja ,Zarząd Rady Rodziców, grupowe(Oddziałowe) Rady Rodziców

Według potrzeb

 

13

Organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi np. policjant, aktor itp.

Zarząd Rady Rodziców, Dyrekcja , Nauczyciele

Według możliwości