ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023 W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

I NADCHODZI NOWY ROK

 1. poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, wzbogacanie słownictwa w języku angielskim,

 2. poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie

 3. rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie wiary we własne siły

 4. zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie

   

II SPORTY ZIMOWE

1.poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw

2.poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

3.rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie

 

III WSZYSTKO JEST MUZYKĄ

1. poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach,

2.rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, percepcji słuchowej, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych

3.rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce.

 

Wprowadzone litery: L,l, U,u, N, n
Wprowadzone cyfry: 7, 8, 9

 

 

PIOSENKA "BABCIU DROGA BABCIU"
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy raz dwa trzy
Teraz babciu zrób to ty.

Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy
Teraz babciu podskocz ty!

Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,
Teraz babciu daj nam ty!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

I. Wiadomość z daleka

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie drukowanej i pisanej litery k, K, utrwalenie numeru alarmowego 112, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, udzielanie pomocy poprzez dzwonienie pod numer alarmowy 112
 • zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie

II.  Zima tuż-tuż…

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • zapoznanie z pojęciem: sadź (szadź), poznanie litery r, R drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez prace plastyczne, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki
 • poznanie cyfry 6 pisanej i drukowanej, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole i samodzielnego wyznaczania ról
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej

III. Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
 • poznanie charakterystycznych potraw dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, utrwalanie wyglądu cyfry 6, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania

IV. Hej, kolęda, kolęda!

 • poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej pastorałki, utrwalenie słownictwa w języku angielskim dotyczącego świąt, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świat Bożego Narodzenia; ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej; ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

 

 

Wprowadzenie wzoru graficznego:

- cyfr: 6

- liter: K, k; R, r

 

„Kochany Mikołaj”

Już śniegiem zima świat okryła
Już wigilijna przyszła noc
Już ktoś zagląda do komina
To z siwą brodą przemiły gość

Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się

Choć bardzo zimno jest na dworze
Choć śniegu dużo aż po pas
Choć wszystko skute grubym lodem
On się nie boi odwiedzi nas

Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

I. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • rozpoznawanie liter m, M, czytanie sylab otwartych: MA, MO, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, sprawności manualnej,
 • rozpoznawanie, nazywanie i pisanie cyfry 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów i zamiany jednej reprezentacji na inną, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazwy figur geometrycznych, poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy,

II. W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie, nazywanie i pisanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości i słuchu muzycznego.

III. Przygotowania do zimy

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, zapoznanie z terminem symetrii, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie litery d, D drukowanej i pisanej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie właściwości miodu, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie

IV. Nasze ciało

 • poznanie części ciała i roli niektórych organów; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej; zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat narządów zmysłów, poznanie litery y, Y drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywania zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

Wprowadzenie wzoru graficznego:

- cyfr: 4, 5

- liter: M, m; T, t; D, d; Y, y

 

Hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Wiersz: Kto Ty jesteś? Władysław Bełza
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

I. Jesienne zbiory

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznanie litery o, O, poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści,
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

II. Jesień w ogrodzie

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego
 • rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozumienie pojęcia „wstyd”
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

III. Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, odpowiedzialności za własną pracę, umiejętności sprawdzania zadania
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

IV.  Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

 

Wprowadzenie wzoru graficznego:

- cyfr: 1, 2, 3

- liter: O, o; A, a; I, i; E, e


Wpadła gruszka

„Wpadła gruszka do fartuszka,
A za gruszą dwa jabłuszka,
a śliweczka wpaść nie chciała,
bo jest jeszcze niedojrzała.”

Piosenka dla nauczyciela – Agata Wójtewicz

Kto zawsze ma na twarzy słońce
I spokojny miły głos kto odpowiedzi
Zna tysiące na męczących pytań stos
Kto urwisowi da cukierka i kto zabaw
Wiele zna tak to jest nasza pani
Nauczycielka Dla niej piosenka ta

Nauczyciel dobrze wie jak wesoło
Uczyć się nauczyciel dobrze wie
Że nauka to zabawna sprawa
Nauczycie dobrze wie ile w głowie
Zmieści się nauczyciel dobrze wie że
Nauka to jest super sprawa

Kto mnie nauczył liter pierwszych bym
Je w słowa składać mógł I kto mi czyta
Setki wierszy i bajeczek w dzień po dniu
Kto w każdej chwili zagra w berka i na
Nudę sposób ma Tak to jest nasza pani
Nauczycielka Dla niej piosenka ta.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I. Poznajmy się!

1. poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

2. poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych

3. utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,

4. formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego,

II. W naszym przedszkolu

1. zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania,

2. poznanie zasad bezpieczeństwa,

3. utrwalenie przemienności dni tygodnia, poznanie sposobów pozbycia się wirusów i bakterii z dłoni, rozwijanie zainteresowań badawczych,

4. wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

1. poznanie słów oznaczających przeciwieństwa,

2. układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego,

3. wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie,

4. poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób,

IV. Bezpieczni na drodze

1. rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze,

2. poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,

3. poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji,

4. poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,

 

 

Kodeks naszej gromady

sł. Marlena Szeląg, muz. Krzysztof Mroziński

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”,
nie grymasimy podczas jedzenia.
W zajęciach chętnie uczestniczymy,
razem się bawimy i razem uczymy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady.
Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.
Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło,
dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!

Pomagamy sobie i się dzielimy,
Za ręce chętnie w grupie chodzimy.
Innych słuchamy, o porządek dbamy,
w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady...

Jesteśmy mili i samodzielni,
Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.
Z szacunkiem do siebie się odnosimy,
młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady...

 

 

Sznurowadła- Wanda Chotomska

Komu myśl do głowy wpadła,
by wymyślić sznurowadła?
Kto nas skazał na torturki,
by przez dziurki przewlec sznurki?
Wynalazca sznurowadeł
to na pewno był ktoś taki,
kto nie wiedział, że na świecie
są dzieciaki przedszkolaki.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

I. Dzień Dziecka

 1. Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 2. Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 3. Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 4. Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

II. Wakacje tuż, tuż…..

 1. Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 2. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 3. Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 4. Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

III. Kolory lata

 1. Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 2. Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 3. Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 4. Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski

IV. Do widzenia przedszkole

 1. Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 2. Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 3. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 4. Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

 

Wprowadzone litery: h, H


„Kolorowe lato”

Jak zwykle co roku o tej samej porze 

z walizkę zjawiło się lato nad morzem 

rzuciło promyków złocistych tysiące

porwało do tańca motyle na łące.

Ref: Kolorowe lato

lato kolorowe

włożyło słomkowy kapelusz na głowę.

Gdy kapelusz zdejmie

sypnie pomysłami

nie będzie w wakacje nikt nudził się z nami

 

„Portret lata”
autor: Dorota Gelnner

Oto lato na obrazku
Grzywka z trawy
Kapcie z piasku
Złote uszy, złote szelki
No i oczy jak muszelki

To jest właśnie portret lata
Man portretem motyl lata
A na ramach, jak to latem
Wciąż rozkwita kwiat za kwiatem

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I Jak powstaje książka?

 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

II Na łące

 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.;

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

III Mama i tata

 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej

  zabawy.

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

IV Moje zwierzątko

  • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

  • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).

  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

Wprowadzone litery: ł, Ł, z, Z,
Wprowadzone cyfry: 9, 0, 10

Kocham cię ti amo je t'aime
Utwór: Śpiewające Brzdące


Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów
Ty z pewnością wiesz to wszystko
Jednak powiem to znów

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też


Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też


Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to


Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.


Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też

WIERSZ „Mamo, Mamo, coś ci dam”

J. Kulmowa


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I NA WSI

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

2.Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

3.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

4.Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

II PRACA ROLNIKA

1. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie

2. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

4. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

5. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +)

III CHRONIMY ŚRODOWISKO

1.Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

2. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

3.Nauka piosenek i pląsów.

4.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

5. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

IV KTO TY JESTEŚ?

1.Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

3. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

4.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wprowadzone litery: j, J; w, W; f, F
Wprowadzone cyfry: 8

 

PIOSENKA "ZIEMIA, WYSPA ZIELONA"

Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.


Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne w grupie dzieci 5-6 letnich marzec 2022r.

I . Oznaki wiosny

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 2. Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 3. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;

II . Wszystko rośnie

 1. Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 2. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 4. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

III . Pracowita wiosna

 1. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 2. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
 3. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 4. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 5. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

IV . Święta Wielkanocne

 1. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 3. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 4. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
 5. Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

Wprowadzone litery: G, g, C, c

 

 

„Powitanie Wiosny”

Leci pliszka spod kamyczka:

- Ja się macie dzieci! Już przybyła wiosna miła, już słoneczko świeci!

Poszły rzeki w świat daleki, płyną het - do morza;

A ja śpiewam, a ja lecę, gdzie ta ranna zorza!

M.Konopnicka

„Maszeruje Wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna

Maszeruje drogą mała wiosna

Ma spódniczkę mini sznurowane butki

I jeden warkoczyk krótki

Maszeruje wiosna

A ptaki wokoło

Lecą i świergocą

Głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku Trzyma kwiat gdy go

W górę wznosi

Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę

Na ramieniu małą torebeczkę

Chętnie żuje gume i robi balony A z nich każdy jest zielony

Maszeruje wiosna

A ptaki wokoło

Lecą i świergocą

Głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku Trzyma kwiat gdy go

W górę wznosi

Zielenieje świat

Wiosno wiosno

Nie zapomnij o nas

Każda trawka chce

Być już zielona

Gdybyś zapomniała inną

Drogą poszła

Zima by została mroźna

Maszeruje wiosna

A ptaki wokoło

Lecą i świergocą

Głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku Trzyma kwiat gdy go

W górę wznosi

Zielenieje świat

 


Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne w grupie dzieci 5-6 letnich  luty 2022 r.

I. Karnawał

 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

II. Dawno temu

 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

 

Wprowadzone litery:  n, N, s, S,

Wprowadzone cyfry: 6, 7

 

„Zima, zima, zima”

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

 

„Planety”

B. Formy

Słońce to gwiazda, świeci na niebie.
Ciepłe promienie wysyła do Ciebie.
Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,
może je człowiek kiedyś odwiedzi?

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.
Za Ziemią Mars częściowo zadbany.
Pokryty pyłem oraz skałami
i nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,
Neptun hen w gwiezdnych chmurach.
Wokoło Słońca się przemieszczają
i tajemnice swoje wciąż mają.

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne
w grupie dzieci 5-6 letnich – styczeń 2022 r.

I. Skok w  Nowy Rok

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

II. Wszędzie  biało

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

III. Babcia i Dziadek

 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

IV. Zimowe zabawy

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Zapoznanie dzieci z zabawami zimowymi.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej z repertuaru dziecięcego.

Wprowadzone litery:  p, P , Y, y, b, B;

Wprowadzone cyfry: 4,5

 

„Babciu, droga babciu"

Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób!
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy raz dwa trzy
Teraz babciu zrób to ty.
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy
Teraz babciu podskocz ty!
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,
Teraz babciu daj nam ty!

„Moi dziadkowie”

B. Szelągowska

Babcia i dziadek
są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
Kochamy Was!

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

na miesiąc grudzień w grupie (5,6-latki)

I . Świąteczne pocztówki

 1. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym, symbolicznym.
 3. Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.